Управління

Органами управління позашкільною освітою є : державний контроль, державне управління, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти.

Державний контроль за діяльністю позашкільних нав чальних закладів здійснюють центральні та місцеві органи виконавчої влади, у сфер управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, та ті, що проводять діяльність у сфері позашкільної освіти, здійснюють управління діяльністю зазначених навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Державне управління позашкільною освітою здійснюють: спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти; інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади; Рада міністрів Автономної Республіки Крим; обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади; органи місцевого самоврядування.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти за участю інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади: бере участь у визначенні та реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти; формує програми розвитку позашкільної освіти; розробляє Положення про позашкільні навчальні заклади, готує пропозиції щодо нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення позашкільної освіти; розробляє нормативно-правові акти стосовно визначення соціальних гарантій педагогічним працівникам, спеціалістам позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; здійснює навчально-методичне керівництво, контроль та державне інспектування позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є державна атестація позашкільного навчального закладу, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти. Результати державної атестації позашкільних навчальних закладів оприлюднюються.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції:

• затверджують обсяги фінансування комунальних позашкільних навчальних закладів не нижче мінімальних нормативів, визначених в установленому порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;

• забезпечують збереження і зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, розвиток їх мережі, ефективне використання закріплених за ними земельних ділянок;

• створюють належні умови для вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб» які їх замінюють;

• можуть уводити додаткові педагогічні ставки, визначати контингент вихованців, учнів і слухачів у позашкільних навчальних закладах

• вживають заходів для залучення вихованців, учнів і слухачів, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, до різних форм позашкільної освіти;

• забезпечують соціальний захист вихованців, учнів і слухачів, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників позашкільних навчальних закладів;

• організовують в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

• координують діяльність педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, громадських організацій, підприємств та сім’ї щодо одержання вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;

• здійснюють контроль за діяльністю педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, узагальнюють та поширюють досвід їх роботи;

• проводять державну атестацію позашкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності;

• сприяють створенню піклувальних та опікунських рад, благодійних фондів;

• здійснюють інші повноваження відповідно до діючого законодавства.

Основу організаційної структури позашкільної освіти України становлять позашкільні навчальні заклади. Їх розгалужена мережа сприяє забезпеченню дітям доступності до позашкільної освіти, задоволенню їх освітніх потреб.

Основною метою діяльності позашкільного навчального закладу є забезпечення умов, необхідних для отримання особою позашкільної освіти.

Управління  та громадське самоврядування позашкільного  навчального закладу здійснюється на різних рівнях.

Керівництво позашкільним навчальним закладом здійснює його директор.

Колегіальним органом управління позашкільним навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються  Положенням про позашкільні навчальні заклади.

Органом громадського самоврядування позашкільного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу позашкільного навчального закладу.

У позашкільному навчальному закладі можуть функціонувати методичні об’єднання, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

Якість позашкільної освіти — це комплекс характеристик, що визначають здатність суб’єктів освітнього процесу успішно здійснювати діяльність у сучасних умовах.

Саме поняття якості є багатозначним. Якість освіти містить суспільні та психолого-педагогічні, економічні та інші характеристики.

Якість позашкільної освіти можна розглядати в двох аспектах:

• зовнішній, до якого належить відповідність рівня пропозицій освітніх послуг потребам і попитові дітей, батьків, держави;

• внутрішній, який включає комплекс характеристик забезпечення якості освітніх послуг (кадрове, матеріально-технічне, інформаційно-методичне забезпечення).

Одним із важливих питань якості позашкільної освіти є показники, що відображають:

• склад суб’єктів навчання (вихованці, учні, слухачі);

• стан, якісні характеристики об’єкту, що надає освітні послуги (позашкільний навчальний заклад, гурток, група та інші творчі об’єднання);

• рівень освітнього процесу;

• рівень сформованості компетентностей випускника позашкільного навчального закладу.

Контакти

03148, м. Київ, пр-т Л. Курбаса, 2-А
Тел.: (044) 407-07-94
Моб.: (096)337-15-81
E-mail: [email protected] 
Міжнародна асоціація
позашкільної освіти

Кафедра позашкільної освіти
Інженерно-педагогічний факультет
НПУ імені М. П. Драгоманова

Ми в соцмережах